OFERTA SZKOLENIOWA „DUŻO PRAKTYKI”
dla pracowników socjalnych i innych pracowników pomocy społecznej
RCPS, PCPR, MOPS, OPS, GOPS

UWAGA PROMOCJA !!!

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PRZEPROWADZENIA 2 SZKOLEŃ TEMATYCZNYCH W  CIĄGU JEDNEGO DNIA – 2 certyfikaty, 2 teczki materiałów szkoleniowych wraz z pakietem narzędzi metodycznych; koszt szkolenia znacznie tańszy.

POZWALA TO ZNACZNIE OBNIŻYĆ KOSZT SZKOLENIA

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

elzbietagadomska@get-szkolenia.pl  tel: 606136970

Firma Szkoleniowa GET – SZKOLENIA Grupa Edukatorów Trenerów Elżbieta Gadomska proponuje poniżej poszerzoną OFERTĘ PROGRAMOWĄ 2024r, „DUŻO PRAKTYKI” uzupełnioną po diagnozie potrzeb  i oczekiwań instytucji pomocy społecznej i zachęca  do organizowania szkoleń wewnętrznych w siedzibie Waszej placówki. Zapraszamy również do udziału w szkoleniach zewnętrznych  organizowanych w salach konferencyjnych na terenie całego kraju.

Wzorem lat poprzednich , zapraszamy również do uczestnictwa  w szkoleniach wyjazdowych organizowanych dla kadry kierowniczej i terapeutów.

Nadmieniamy, że realizujemy  szkolenia finansowanie przez KFS  /Krajowy Fundusz Szkoleniowy  przy PUP.

UWAGA !!! POMAGAMY W PRZYGOTOWANIU WNIOSKÓW.

Firma GET – SZKOLENIA  jest wpisana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie  do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym2.14/00161/2016.

 

OFERTA PROGRAMOWA dla PRACOWNIKÓW PLACÓWEK POMOCY SPOŁECZNEJ i RODZICÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  2024r

 

Ponad 25 LAT  PRAKTYKI SZKOLENIOWEJ  DLA PLACÓWEK  POMOCY SPOŁECZNEJ W SKALI OGÓLNOPOLSKIEJ

 

DUŻO  PRAKTYKI – DORADZTWO METODYCZNE !!!

 

Opracowujemy również tematy szkoleń na indywidualne zamówienie placówki !

 

MIEJSCE, TERMIN,  LICZBA UCZESTNIKÓW  – do  ustalenia z Zamawiającym

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: do uzgodnienia

KOSZT SZKOLENIA: od 100 zł od osoby ustalany indywidualnie, w zależności od liczby uczestników, czasu trwania i zakresu tematycznego szkolenia.

W cenie szkolenia: certyfikat ukończenia szkolenia, materiały szkoleniowe, pakiety narzędzi z zakresu pracy warsztatowej terapeuty i opiekuna

 

ZAPISY: telefonicznie 606136970

 

Za dotychczasową serdecznie dziękujemy

RABAT 10% dla INSTYTUCJI  współpracujących

 

1. DIALOG MOTYWUJĄCY jako metoda pracy z trudnym klientem w pracy socjalnej NOWOŚĆ

2. PROFESJONALNA OBSŁUGA TRUDNEGO KLIENTA ORAZ ASERTYWNOŚĆ W PRACY PRACOWNIKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

3. Kształtowanie umiejętności życiowych, motywacyjnych i społecznych osób niepełnosprawnych – treningi nawyków celowej aktywności rozporz. MPiPS z dnia  09.12.2010r

4. Rehabilitacja osób dorosłych niepełnosprawnych ze sprzężeniami  – autyzm-spektrum autyzmu a zespól aspergera  NOWOŚĆ z Ustawy „Za Życiem” z dnia 04.11.2016r

5. TRENING UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNYCH Z WYKORZYSTANIEM ALTERNATYWNYCH I WSPOMAGAJĄCYCH SPOSOBÓW POROZUMIEWANIA SIĘ Z OSOBAMI  Z ZABURZONĄ  KOMUNIKACJĄ WERBALNĄ   rozporz MRPiPS z dnia 18.12.2018r. – NOWOŚĆ

6. JAK SKUTECZNIE ROZWIJAĆ INDYWIDUALNY SYSTEM JĘZYKOWY OSOBY DOROSŁEJ NIEPEŁNOSPRAWNEJ – PRAKTYKA WYKORZYSTANIA ALTERNATYWNYCH I WSPOMAGAJĄCYCH SPOSOBÓW KOMUNIKACJI

7.Terapia zajęciowa; profesjonalne metody oddziaływań  terapeutycznych w procesie rehabilitacji.

8. Diagnoza funkcjonalna uczestnika – jak metodycznie organizować i prowadzić treningi nawyków celowej aktywności. / pakiet narzędzi NOWOŚĆ /

9. Motywowanie uczestników procesy terapeutycznego do aktywnego udziału w procesie terapeutycznym– nowoczesne metody, techniki  i formy terapii NOWOŚĆ

10. Jak konstruować Indywidualne Programy Terapeutyczne? – w świetle obowiązującego prawa.

11. Opiekun osoby niepełnosprawnej” – rola, zadania, funkcja, autorytet

12. „RAZEM” – efektywna praca zespołu Zespołu Terapeutycznego oraz innych pracowników placówki; rola, funkcja znaczenie w zakresie programowania i planowania pracy terapeutycznej 

13. Przestrzeganie praw osób niepełnosprawnych oraz zaspakajanie potrzeb uczestników procesu  terapeutycznego – skuteczność oddziaływań terapeutycznych   

14. Osobisty Asystent Osoby Niepełnosprawnej – specyfika pracy socjalnej

15. Rola i zadania pracownika pierwszego kontaktu w realizacji potrzeb mieszkańców DPS   

16. Motywowanie uczestników procesy terapeutycznego do aktywnego udziału w procesie terapeutycznym– nowoczesne metody, techniki  i formy terapii NOWOŚĆ

17. Asertywne mechanizmy interpersonalnej komunikacji  w zespole terapeutycznym oraz z osobą  niepełnosprawną.

18. Współpraca z rodziną i opiekunami prawnymi osób  niepełnosprawnych w placówkach pomocy społecznej i placówkach terapeutycznych.

19. Dokumentowanie pracy terapeuty – ocenianie i ewaluacja procesu terapeutycznego z elementami superwizji. NOWOŚĆ – z pakietem narzędzi

20. Superwizja a efektywny rozwój zespołu  w zakresie programowania, planowania oraz zaspakajania potrzeb i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych.

21. Kultura rozwoju procesu terapeutycznego – profesjonalizm terapeuty w zarządzaniu komunikacją na poziomie współpracy z podopiecznym oraz w Zespole Terapeutycznym.

22. Efektywny proces terapeutyczny – superwizyjne  zarządzanie  metodyką i metodologią zorientowaną na proces terapeutyczny.

23. Motywacyjne mechanizmy zarządzania jakością rozwoju procesu terapeutycznego.

24. Rodzina dziecka niepełnosprawnego rola, cele, funkcja, zadania – autorytet.

25. Rodzina; mądre rodzicielstwo – dobry kontakt z osobą niepełnosprawną

26. Umiejętności życiowo-społeczne i motywacyjne osób niepełnosprawnych; treningi nawyków celowej aktywności

27. Modelowanie zachowań społecznych- budowanie autonomii życiowej

28. Autorytet rodzica; rozwój osobisty i kompetencje wychowawcze.                        

29. Jak pomóc sobie w sytuacjach trudnych w opiece nad osobami niepełnosprawnymi

30. Świat osoby niepełnosprawnej – umiejętności i aktywności rodzicielskie w kształtowaniu nawyków i zachowań  życiowych i społecznych

31. Superwizyjne zarządzanie ocenianiem, motywacją oraz nowoczesną metodyką zorientowaną na proces terapeutyczny.30.Kultura organizacyjna placówki a efektywna rola i zadania zespołu terapeutycznego a stres i wypalenie zawodowe.

32. Kultura organizacyjna placówki a efektywna rola i zadania zespołu terapeutycznego a stres i wypalenie zawodowe.

33. Metodyka terapii i pracy socjalnej; terapia skoncentrowana na rozwiązaniach.

34. Motywowanie do aktywności – świadome i skuteczne relacje opiekuna osoby niepełnosprawnej w zakresie komunikacji interpersonalnej.

35. Superwizyjne zarządzanie komunikacją na poziomie zespołu terapeutyczno-opiekuńczego – stres a wypalenie zawodowe.

36. Efektywna  komunikacja interpersonalna  na poziomie zespołu terapeutycznego oraz z uczestnikiem procesu terapeutycznego.

37. Agresywny uczestnik terapii – skuteczność oddziaływań terapeutyczno-opiekuńczych

38. Rola terapeuty w rozwijaniu autonomii osobistej i życiowej dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi.

39. Terapeuta zajęciowy; rola, funkcje, zadania, autorytet.

40. Profesjonalizm usług terapeutycznych; stres a wypalenie zawodowe.

41. Zachowania agresywne i autoagresywne osób niepełnosprawnych

42. Rozwój osobisty i zawodowy terapeuty z elementami superwizji; stres a wypalenie zawodowe NOWOŚĆ

43. KIERUNKI PRACY PLACÓWKI POMOCY SPOŁECZNEJ ; METODY I FORMY  W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA PRAW I ZASPAKAJANIA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

44. PROFESJONALNA OBSŁUGA TRUDNEGO KLIENTA oraz asertywność w pracy pracowników pomocy społecznej.

45. INDYWIDUALNY PROCES WSPIERAJĄCY W ZESPOLE PRACOWNICZYM W CZASACH PANDEMII – NOWOŚĆ!!

46. ASYSTENT RODZINY – ORGANIZACJA STANOWISKA PRACY, DOKUMENTACJA, PLANY PRACY, OCENY OKRESOWE.

47. MOTYWOWANIE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ DO AKTYWNOŚCI WŁASNEJ W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI ŻYCIOWO – SPOŁECZNYCH.

48. ZACHOWANIA AGRESYWNE I AUTOAGRESYWNE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – STRES I WYPALENIE ZAWODOWE PRACOWNIKA POMOCY SPOŁECZNEJ

49. PROFESJONALIZM USŁUG TERAPEUTY;  PSYCHOSPOŁECZNE ASPEKTY STRESU I WYPALENIA ZAWODOWEGO W CZASIE  PANDEMII

50. BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE  PRACOWNIKA SOCJALNEGO W ZAKRESIE JAKOŚCI ŻYCIA – ROZWÓJ OSOBISTY I ZAWODOWY” NOWOŚĆ!!

51. ZDROWY STYL ŻYCIA SENIORA; AUTOTERAPIA RADZENIA SOBIE W SYTUACJACH TRUDNYCH.

52. KOMUNIKACJA NIEWERBALNA W RELACJACH INTERPERSONALNYCH

 

 

OFERTA PROGRAMOWA „PSYCHOEDUKACJA dla RODZICÓW  I OPIEKUNÓW – 2024 r

1. Potrzeby osób niepełnosprawnych a umiejętności wychowawcze rodziny.

2. Postawy wychowawcze rodziny i ich wpływ na rozwój osób niepełnosprawnych. z

3. Kształtowanie umiejętności społecznych i nawyków z zakresu życia codziennego.

4. Podopieczny jako pełnoprawny uczestnik życia społecznego.

5. Jak komunikować się z osobą niepełnosprawną.

6. Zachowania trudne osób niepełnosprawnych – skuteczna rehabilitacja

7. Zaburzenia psychiczne osób niepełnosprawnych intelektualnie

8. Kompetencje społeczne rodziny w rehabilitacji osób niepełnosprawnych

9. Współpraca rodziny z placówką pomocy społecznej

10. Stymulacja polisensoryczna w terapii zajęciowej osób niepełnosprawnych

11. Rodzina dziecka niepełnosprawnego’ rola, cele, funkcja, zadania – autorytet.

12. Prawa i potrzeby osób niepełnosprawnych a postawy rodzicielskie

13. Rodzina; mądre rodzicielstwo – dobry kontakt z osobą niepełnosprawną

14. Umiejętności życiowo-społeczne i motywacyjne osób niepełnosprawnych; treningi nawyków celowej aktywności

15. Modelowanie zachowań społecznych- budowanie autonomii życiowej

16. Autorytet rodzica; rozwój osobisty i kompetencje wychowawcze.

17. Jak pomóc sobie w sytuacjach trudnych w opiece nad osobami niepełnosprawnymi

18. Świat osoby niepełnosprawnej – umiejętności i aktywności rodzicielskie w kształtowaniu nawyków i zachowań  życiowych i społecznych.

 

TEMATYKĘ szkoleń dostosowujemy do indywidualnych potrzeb i oczekiwań uczestników RCPS, PCPR, DPS, DDPS, WTZ, SDS ,OREW, ROPS, MOPS, OPS, GOPS

 

MIEJSCE, TERMIN,  LICZBA UCZESTNIKÓW – do  ustalenia  z Zamawiającym

CZAS TRWANIA SZKOLENIA – do ustalenia

 

KOSZT SZKOLENIA:  ustalany elastycznie, w zależności od liczby uczestników i  zakresu tematycznego szkolenia.

RZETELNA WIEDZA  I SPRAWDZONE UMIEJĘTNOŚCI

BOGATA TECZKA MATERIAŁÓW METODYCZNYCH 

 

Przygotowujemy tematy szkoleń na indywidualne zamówienie placówki.

 

PROWADZIMY SZKOLENIA ONLINE; WYBRANE SZKOLENIA NA PLATFORMIE STRONY WWW / zakładka Szkolenia Online /

 

PROWADZIMY SZKOLENIA ONLINE DLA GRUP PRACOWNICZYCH Z WYKORZYSTANIEM  DOSTĘPNYCH  KOMUNIKATORÓW INTERNETOWYCH ORAZ ORGANIZUJEMY WEBINARY – DORADZTWO

 

GET – SZKOLENIA I DORADZTWO

 Grupa Edukatorów Trenerów

 01- 466 Warszawa   ul. Powstańców Śląskich 85/72

elzbietagadomska@get-szkolenia.pl  tel: 606136970