OFERTA SZKOLENIOWA 2024

DLA SDS, WTZ, ZAZ, DDP, KLUB SENIORA

DUŻO PRAKTYKI!!

UWAGA PROMOCJA !!!

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PRZEPROWADZENIA 2 SZKOLEŃ TEMATYCZNYCH W  CIĄGU JEDNEGO DNIA – 2 certyfikaty, 2 teczki materiałów szkoleniowych wraz z pakietem narzędzi metodycznych; koszt szkolenia znacznie tańszy.

POZWALA TO ZNACZNIE OBNIŻYĆ KOSZT SZKOLENIA

    ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

elzbietagadomska@get-szkolenia.pl  tel: 606136970

 

Firma Szkoleniowa GET – SZKOLENIA Grupa Edukatorów Trenerów Elżbieta Gadomska proponuje poniżej poszerzoną OFERTĘ PROGRAMOWĄ 2024r, „DUŻO PRAKTYKI” uzupełnioną po diagnozie potrzeb  i oczekiwań instytucji pomocy społecznej i zachęca  do organizowania szkoleń wewnętrznych w siedzibie Waszej placówki. Zapraszamy również do udziału w szkoleniach zewnętrznych  organizowanych w salach konferencyjnych na terenie całego kraju.

Wzorem lat poprzednich , zapraszamy również do uczestnictwa  w szkoleniach wyjazdowych organizowanych dla kadry kierowniczej i terapeutów.

Nadmieniamy, że realizujemy  szkolenia finansowanie przez KFS  /Krajowy Fundusz Szkoleniowy  przy PUP.

UWAGA !!! POMAGAMY W PRZYGOTOWANIU WNIOSKÓW.

Firma GET – SZKOLENIA  jest wpisana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie  do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym2.14/00161/2016.

 

OFERTA PROGRAMOWA dla PRACOWNIKÓW PLACÓWEK POMOCY SPOŁECZNEJ i RODZICÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  2024r

 

Ponad 25 LAT  PRAKTYKI SZKOLENIOWEJ  DLA PLACÓWEK  POMOCY SPOŁECZNEJ W SKALI OGÓLNOPOLSKIEJ

 

DUŻO  PRAKTYKI – DORADZTWO METODYCZNE !!!

 

Opracowujemy również tematy szkoleń na indywidualne zamówienie placówki !

 

MIEJSCE, TERMIN,  LICZBA UCZESTNIKÓW  – do  ustalenia  z Zamawiającym

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: do uzgodnienia

KOSZT SZKOLENIA: od 80 zł od osoby  ustalany indywidualnie, w zależności od liczby uczestników, czasu trwania i zakresu tematycznego szkolenia.

W cenie szkolenia: certyfikat ukończenia szkolenia, materiały szkoleniowe, pakiety narzędzi z zakresu pracy warsztatowej terapeuty i opiekuna

 

ZAPISY: telefonicznie 606136970

 

Za dotychczasową serdecznie dziękujemy

RABAT 10% dla INSTYTUCJI  współpracujących

 

1. DIALOG MOTYWUJĄCY JAKO METODA PRACY Z TRUDNYM KLIENTEM UCZESTNIKIEM PROCESU TERAPEUTYCZNEGO – NOWOŚĆ

2. Kształtowanie umiejętności życiowych, motywacyjnych i społecznych osób niepełnosprawnych – treningi nawyków celowej aktywności rozporz. MPiPS z dnia  09.12.2010r

3. Rehabilitacja osób dorosłych niepełnosprawnych ze sprzężeniami  – autyzm-spektrum autyzmu a zespól aspergera  NOWOŚĆ z Ustawy „Za Życiem” z dnia 04.11.2016r

4. TRENING UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNYCH Z WYKORZYSTANIEM ALTERNATYWNYCH I WSPOMAGAJĄCYCH SPOSOBÓW POROZUMIEWANIA SIĘ Z OSOBAMI  Z ZABURZONĄ  KOMUNIKACJĄ WERBALNĄ   rozporz MRPiPS z dnia 18.12.2018r. – NOWOŚĆ

5. JAK SKUTECZNIE ROZWIJAĆ INDYWIDUALNY SYSTEM JĘZYKOWY OSOBY DOROSŁEJ NIEPEŁNOSPRAWNEJ – PRAKTYKA WYKORZYSTANIA ALTERNATYWNYCH I WSPOMAGAJĄCYCH SPOSOBÓW KOMUNIKACJI

6. Jakość życia osoby z niepełnosprawnościami; treningi funkcji poznawczych techniki pamięciowe oraz metody i techniki autoaktywizacji społeczne

7. Metody pracy z osobą agresywną werbalnie i pozawerbalnie aktywizowanie do współpracy i współdziałania w pracy zespołowej.

8. Terapia zajęciowa; profesjonalne metody oddziaływań terapeutycznych w procesie rehabilitacji

9. Diagnoza funkcjonalna uczestnika jak metodycznie organizować i prowadzić treningi nawyków celowej aktywności. / pakiet narzędzi
NOWOŚĆ /

10. Motywowanie uczestników procesy terapeutycznego do aktywnego udziału w procesie terapeutycznym nowoczesne metody, techniki i formy terapii NOWOŚĆ

11. Jak konstruować Indywidualne Programy Terapeutyczne? w świetle obowiązującego prawa.

12. Opiekun osoby niepełnosprawnej” rola, zadania, funkcja, autorytet

13. „RAZEM” – efektywna praca zespołu Zespołu Terapeutycznego oraz innych pracowników placówki; rola, funkcja znaczenie w zakresie programowania i planowania pracy terapeutycznej 

14. Przestrzeganie praw osób niepełnosprawnych oraz zaspakajanie potrzeb uczestników procesu  terapeutycznego – skuteczność oddziaływań terapeutycznych   

15. Osobisty Asystent Osoby Niepełnosprawnej – specyfika pracy socjalnej

16. Rola i zadania pracownika pierwszego kontaktu w realizacji potrzeb mieszkańców DPS   

17. Asertywne mechanizmy interpersonalnej komunikacji  w zespole terapeutycznym oraz z osobą  niepełnosprawną.

18. Współpraca z rodziną i opiekunami prawnymi osób  niepełnosprawnych w placówkach pomocy społecznej i placówkach terapeutycznych.

19. Dokumentowanie pracy terapeuty – ocenianie i ewaluacja procesu terapeutycznego z elementami superwizji. NOWOŚĆ – z pakietem narzędzi

20. Superwizja a efektywny rozwój zespołu  w zakresie programowania, planowania oraz zaspakajania potrzeb i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych.

21. Kultura rozwoju procesu terapeutycznego – profesjonalizm terapeuty w zarządzaniu komunikacją na poziomie współpracy z podopiecznym oraz w Zespole Terapeutycznym.

22. Efektywny proces terapeutyczny – superwizyjne  zarządzanie  metodyką i metodologią zorientowaną na proces terapeutyczny.

23. Motywacyjne mechanizmy zarządzania jakością rozwoju procesu terapeutycznego.

24. Rodzina dziecka niepełnosprawnego rola, cele, funkcja, zadania – autorytet.

25. Rodzina; mądre rodzicielstwo – dobry kontakt z osobą niepełnosprawną

26. Umiejętności życiowo-społeczne i motywacyjne osób niepełnosprawnych; treningi nawyków celowej aktywności

27. Modelowanie zachowań społecznych- budowanie autonomii życiowej

28. Autorytet rodzica; rozwój osobisty i kompetencje wychowawcze.                        

29. Jak pomóc sobie w sytuacjach trudnych w opiece nad osobami niepełnosprawnymi

30. Świat osoby niepełnosprawnej – umiejętności i aktywności rodzicielskie w kształtowaniu nawyków i zachowań  życiowych i społecznych

31. Superwizyjne zarządzanie ocenianiem, motywacją oraz nowoczesną metodyką zorientowaną na proces terapeutyczny.

32.Kultura organizacyjna placówki a efektywna rola i zadania zespołu terapeutycznego a stres i wypalenie zawodowe.

33. Metodyka terapii i pracy socjalnej; terapia skoncentrowana na rozwiązaniach.

34. Motywowanie do aktywności – świadome i skuteczne relacje opiekuna osoby niepełnosprawnej w zakresie komunikacji interpersonalnej.

35. Superwizyjne zarządzanie komunikacją na poziomie zespołu terapeutyczno-opiekuńczego – stres a wypalenie zawodowe.

36. Efektywna  komunikacja interpersonalna  na poziomie zespołu terapeutycznego oraz z uczestnikiem procesu terapeutycznego.

37. Agresywny uczestnik terapii – skuteczność oddziaływań terapeutyczno-opiekuńczych

38. Rola terapeuty w rozwijaniu autonomii osobistej i życiowej dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi.

39. Terapeuta zajęciowy; rola, funkcje, zadania, autorytet.

40. Profesjonalizm usług terapeutycznych; stres a wypalenie zawodowe.

41. Zachowania agresywne i autoagresywne osób niepełnosprawnych

42. Rozwój osobisty i zawodowy terapeuty z elementami superwizji; stres a wypalenie zawodowe NOWOŚĆ

43. KIERUNKI PRACY PLACÓWKI POMOCY SPOŁECZNEJ; METODY I FORMY  W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA PRAW I ZASPAKAJANIA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

44. Profesjonalna obsługa trudnego klienta oraz asertywność w pracy pracowników pomocy społecznej.

45. INDYWIDUALNY PROCES WSPIERAJACY W ZESPOLE PRACOWNICZYM W CZASACH PANDEMII .”NOWOŚĆ”

46. ASYSTENT RODZINY – ORGANIZACJA STANOWISKA PRACY, DOKUMENTACJA ,PLANY PRACY , OCENY OKRESOWE.

47. MOTYWOWANIE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ DO AKTYWNOŚCI WŁASNEJ W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI ŻYCIOWO – SPOŁECZNYCH.

48. ZACHOWANIA AGRESYWNE I AUTOAGRESYWNE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – STRES I WYPALENIE ZAWODOWE PRACOWNIKA POMOCY SPOŁECZNEJ

49. PROFESJONALIZM USŁUG TERAPEUTY;  PSYCHOSPOŁECZNE ASPEKTY STRESU I WYPALENIA ZAWODOWEGO W CZASIE  PANDEMII

50. BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE  PRACOWNIKA SOCJALNEGO W ZAKRESIE JAKOŚCI ŻYCIA – ROZWÓJ OSOBISTY I ZAWODOWY” NOWOŚĆ!

51. KOMUNIKACJA NIEWERBALNA W RELACJACH INTERPERSONALNYCH

52. WZMACNIANIE GRANIC W PRACY TERAPEUTYCZNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM POTRZEB I MOŻLIWOŚCI OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ. NOWOŚĆ

 

 

OFERTA PROGRAMOWA „PSYCHOEDUKACJA dla RODZICÓW I OPIEKUNÓW – 2024 r

1.Potrzeby osób niepełnosprawnych a umiejętności wychowawcze rodziny.

2.Postawy wychowawcze rodziny i ich wpływ na rozwój osób niepełnosprawnych. z

3.Kształtowanie umiejętności społecznych i nawyków z zakresu życia codziennego.

4.Podopieczny jako pełnoprawny uczestnik życia społecznego.

5.Jak komunikować się z osobą niepełnosprawną.

6.Zachowania trudne osób niepełnosprawnych – skuteczna rehabilitacja

7.Zaburzenia psychiczne osób niepełnosprawnych intelektualnie

8.Kompetencje społeczne rodziny w rehabilitacji osób niepełnosprawnych

9.Współpraca rodziny z placówką pomocy społecznej

10.Stymulacja polisensoryczna w terapii zajęciowej osób niepełnosprawnych

11.Rodzina dziecka niepełnosprawnego’ rola, cele, funkcja, zadania – autorytet.

12.Prawa i potrzeby osób niepełnosprawnych a postawy rodzicielskie

13.Rodzina; mądre rodzicielstwo – dobry kontakt z osobą niepełnosprawną

14.Umiejętności życiowo-społeczne i motywacyjne osób niepełnosprawnych; treningi nawyków celowej aktywności

15.Modelowanie zachowań społecznych- budowanie autonomii życiowej

16.Autorytet rodzica; rozwój osobisty i kompetencje wychowawcze.

17.Jak pomóc sobie w sytuacjach trudnych w opiece nad osobami niepełnosprawnymi

18.Świat osoby niepełnosprawnej – umiejętności i aktywności rodzicielskie w kształtowaniu nawyków i zachowań  życiowych i społecznych.

 

TEMATYKĘ szkoleń dostosowujemy do indywidualnych potrzeb i oczekiwań uczestników RCPS, PCPR, DPS, DDPS, WTZ, SDS, OREW, ROPS, MOPS, OPS, GOPS

 

MIEJSCE, TERMIN,  LICZBA UCZESTNIKÓW – do  ustalenia z Zamawiającym

CZAS TRWANIA SZKOLENIA – do ustalenia

 

KOSZT SZKOLENIA:  ustalany elastycznie, w zależności od liczby uczestników i  zakresu tematycznego szkolenia.

RZETELNA WIEDZA  I SPRAWDZONE UMIEJĘTNOŚCI

BOGATA TECZKA MATERIAŁÓW METODYCZNYCH 

 

Przygotowujemy tematy szkoleń na indywidualne zamówienie placówki.

 

PROWADZIMY SZKOLENIA ONLINE; WYBRANE SZKOLENIA NA PLATFORMIE STRONY WWW / zakładka Szkolenia Online /

 

PROWADZIMY SZKOLENIA ONLINE DLA GRUP PRACOWNICZYCH Z WYKORZYSTANIEM  DOSTĘPNYCH  KOMUNIKATORÓW INTERNETOWYCH ORAZ ORGANIZUJEMY WEBINARY – DORADZTWO

 

GET – SZKOLENIA I DORADZTWO

 Grupa Edukatorów Trenerów

 01- 466 Warszawa   ul. Powstańców Śląskich 85/72

elzbietagadomska@get-szkolenia.pl  tel: 606136970