2
Witamy serdecznie!

 

GET-SZKOLENIA Grupa Edukatorów Trenerów Elżbieta Gadomska  proponuje poniżej „OFERTĘ SZKOLEŃ 2024r”  i zaprasza do organizowania szkoleń wewnętrznych – dla Zespołów Terapeutyczno-Opiekuńczych w siedzibie Waszej placówki. Zapraszamy również do uczestnictwa w 1-3 dniowych szkoleniach wyjazdowych  organizowanych dla kadry kierowniczej i terapeutów.

Nadmieniamy, że realizujemy  szkolenia finansowanie przez KFS  /Krajowy Fundusz Szkoleniowy przy PUP/

UWAGA! Pomagamy pisać wnioski.

Firma GET – SZKOLENIA  jest wpisana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie   do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00217/2017r

Opracowujemy również tematy szkoleń na indywidualne zamówienie DPS!

MIEJSCE, TERMIN, LICZBA UCZESTNIKÓW: do ustalenia  z Zamawiającym

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: do uzgodnienia

KOSZT SZKOLENIA: od 80 zł od osoby ustalany indywidualnie, w zależności od liczby uczestników, czasu trwania i zakresu tematycznego szkolenia.

W cenie szkolenia: certyfikat ukończenia szkolenia, materiały szkoleniowe, pakiety narzędzi z zakresu pracy warsztatowej terapeuty i opiekuna

ZAPISY: telefonicznie 606136970

RABAT 10% dla  DPS-ów współpracujących

PONAD 25 LAT PRAKTYKI SZKOLENIOWEJ NA TERENIE CAŁEJ POLSKI

OFERTA SZKOLENIOWA  DPS  2024r „DUŻO PRAKTYKI”

 1. „PRAWA MIESZKAŃCA DOMU ORAZ KIERUNKI PROWADZONEJ TERAPII ORAZ METOD PRACY Z MIESZKAŃCAMI, W TYM W ZAKRESIE KOMUNIKACJI WSPOMAGAJĄCEJ LUB ALTERNATYWNEJ”

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 stycznia 2018r w sprawie domów pomocy społecznej ( Dz.U. poz.964 oraz z 2017r poz.224.

2. „PRZYMUS BEZPOŚREDNI – ASPEKY FORMALNE, PROCEDURY I ZASADY POSTĘPOWANIA W DPS”
3. Kierunki pracy DPS metody ,formy i techniki w zakresie przestrzegania praw i zaspakajania potrzeb mieszkańca”
4. Trening umiejętności komunikacyjnych mieszkańca DPS z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających
metod porozumiewania się z mieszkańcem DPS rozporz MRPiPS z dnia 17.01.2018r NOWOŚĆ
5. Metody pracy z mieszkańcem agresywnym werbalnie i pozawerbalnie aktywizowanie do współpracy i
współdziałania z Zespołem Terapeutyczno Opiekuńczym.
6„METODA MARII MONTESSORI W PRACY Z OSOBAMI STARSZYMI – TWÓRCZE INSPIRACJE W PRAKTYCE” NOWOŚĆ
7. Jak konstruować Indywidualny Plan Wsparcia dla mieszkańca DPS – rola i zadania Zespołu Terapeutyczno – Opiekuńczego w zakresie diagnozy i zaspakajania potrzeb osoby niepełnosprawnej./ pakiet narzędzi-przykładowe wzory/
8. Motywowanie mieszkańca do aktywnego uczestnictwa w procesie rehabilitacji – nowoczesne metody,formy i techniki  terapii”  NOWOŚĆ!
9. Kształtowanie umiejętności życiowych, motywacyjnych i społecznych mieszkańca DPS – treningi nawyków celowej aktywności .
10. Jakość życia mieszkańca DPS; treningi funkcji poznawczych – techniki pamięciowe oraz metody i techniki autoaktywizacji społecznej
11. Profesjonalizm usług terapeutyczno-opiekuńczych; planowanie i organizacja procesu terapeutyczno-opiekuńczego.
12. Opieka paliatywna – profesjonalne metody oddziaływań  terapeutycznych w procesie rehabilitacji mieszkańca DPS
13. „Autorytet pracownika DPS; rozwój osobisty i zawodowy- stres a wypalenie zawodowe
14. Asertywne mechanizmy interpersonalnej komunikacji w zespole terapeutycznym oraz z mieszkańcem DPS
15. Współpraca z rodziną i opiekunami prawnymi osób niepełnosprawnych w placówkach pomocy społecznej i placówkach terapeutycznych.
16. Dokumentowanie pracy terapeuty i opiekuna – ocenianie i ewaluacja procesu terapeutycznego z elementami superwizji. NOWOŚĆ – z pakietem narzędzi
17. Superwizja a efektywny rozwój zespołu  w zakresie programowania, planowania oraz zaspakajania potrzeb i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych
18. Kultura rozwoju organizacji DPS – profesjonalizm terapeuty w zarządzaniu komunikacją na poziomie współpracy z podopiecznym oraz w Zespole Terapeutycznym.
19. Efektywny proces terapeutyczny – superwizyjne  zarządzanie  metodyką i metodologią zorientowaną na proces terapeutyczno-opiekuńczy
20. Motywacyjne mechanizmy zarządzania jakością rozwoju procesu terapeutyczno – opiekuńczego.
21. Opieka paliatywna a profesjonalizm  oddziaływań terapeutyczno-opiekuńczych
22. Kształtowanie umiejętności życiowych, społecznych motywacyjnych osób niepełnosprawnych – treningi nawyków celowej aktywności z zakresu specjalistycznych usług terapeutycznych rozporz. MPiPS  z dnia 22.09.2005r
23. Wypalenie zawodowe – etiologia, skutki, metody przeciwdziałania
24. Rola i zadania pracownika pierwszego kontaktu – efektywna praca Zespołu Terapeutyczno –Opiekuńczego w DPS
25. Jak konstruować Indywidualny Plan Wsparcia dla mieszkańca DPS – rola i zadania Zespołu Terapeutyczno – Opiekuńczego w zakresie diagnozy i zaspakajania potrzeb osoby niepełnosprawnej. /pakiet narzędzi-przykładowe wzory/
26. Motywowanie mieszkańca do jakości życia – aktywne metody ,techniki ,formy i treningi nawyków celowej aktywności.
27. Superwizja a efektywna metodyka pracy systemowej we współpracy z rodziną dysfunkcyjną.
28. Stres a wypalenie zawodowe – osobisty i zawodowy rozwój terapeuty.
29. Superwizyjne zarządzanie ocenianiem, motywacją oraz nowoczesną metodyką zorientowaną na proces terapeutyczny.
30. Kultura organizacyjna placówki a efektywna rola i zadania zespołu 1terapeutycznego a stres i wypalenie zawodowe
31. Metodyka terapii i pracy socjalnej; terapia skoncentrowana na rozwiązaniach.
32. Motywowanie do aktywności – świadome i skuteczne relacje opiekuna osoby niepełnosprawnej w zakresie komunikacji interpersonalnej.
33. Superwizyjne zarządzanie komunikacją na poziomie zespołu terapeutyczno-opiekuńczego – stres a wypalenie zawodowe.
34. Efektywna  komunikacja interpersonalna  na poziomie zespołu terapeutycznego oraz z uczestnikiem procesu terapeutyczno-opiekuńczego.
35. Agresywny mieszkaniec – skuteczność oddziaływań terapeutycznych
36. Rola terapeuty w rozwijaniu autonomii osobistej i życiowej dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi.
37. Profesjonalizm usług terapeutyczno-opiekuńczych; stres a wypalenie zawodowe.
38. Diagnoza funkcjonalna mieszkańca – jak metodycznie organizować i prowadzić treningi nawyków celowej aktywności. / pakiet narzędzi NOWOŚĆ /
39. Zachowania agresywne i autoagresywne mieszkańca DPS
40. Rozwój osobisty i zawodowy terapeuty – opiekuna zlementami superwizji;  stres a wypalenie zawodowe NOWOŚĆ
41. Rehabilitacja osób dorosłych z niepełnosprawnością sprzężoną; autyzm-spektrum autyzmu a zespół aspergera.
42. Profesjonalna obsługa trudnego mieszkańca oraz asertywność w pracy pracowników pomocy społecznej.
43. INDYWIDUALNY PROCES WSPIERAJĄCY W ZESPOLE PRACOWNICZYM W CZASACH PANDEMII.
44. ASYSTENT RODZINY – ORGANIZACJA STANOWISKA PRACY, DOKUMENTACJA, PLANY PRACY, OCENY OKRESOWE.
45. MOTYWOWANIE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ DO AKTYWNOŚCI WŁASNEJ W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI ŻYCIOWO – SPOŁECZNYCH.
46. ZACHOWANIA AGRESYWNE I AUTOAGRESYWNE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – STRES I WYPALENIE ZAWODOWE PRACOWNIKA POMOCY SPOŁECZNEJ
47. BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE  PRACOWNIKA SOCJALNEGO W ZAKRESIE JAKOŚCI ŻYCIA – ROZWÓJ OSOBISTY I ZAWODOWY” NOWOŚĆ!
48. Zdrowy styl życia mieszkańca DPS, a umiejętności i aktywności  komunikacyjne
49. KOMUNIKACJA NIEWERBALNA W RELACJACH INTERPERSONALNYCH NA POZIOMIE ZTO

 

Prowadzimy szkolenia o zasięgu ogólnopolskim

PROWADZIMY SZKOLENIA ONLINE; WYBRANE SZKOLENIA NA PLATFORMIE STRONY WWW (zakładka Szkolenia Online)

PROWADZIMY SZKOLENIA DLA GRUP PRACOWNICZYCH Z WYKORZYSTANIEM  DOSTĘPNYCH KOMUNIKATORÓW INTERNETOWYCH

   ORGANIZUJEMY WEBINARY – DORADZTWO

PONAD 25 LAT PRAKTYKI SZKOLENIOWEJ DLA PLACÓWEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TYM DLA DPS

                              DUŻO PRAKTYKI! – TYSIĄCE PRZEPROWADZONYCH SZKOLEŃ

                       ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

ZAPISY: telefonicznie 606136970