2
Witamy serdecznie!

 

GET-SZKOLENIA Grupa Edukatorów Trenerów Elżbieta Gadomska  proponuje poniżej „OFERTĘ SZKOLEŃ 2023r”  i zaprasza do organizowania szkoleń wewnętrznych – dla Zespołów Terapeutyczno-Opiekuńczych w siedzibie Waszej placówki. Zapraszamy również do uczestnictwa w 1-3 dniowych szkoleniach wyjazdowych  organizowanych dla kadry kierowniczej i terapeutów.

Nadmieniamy, że realizujemy  szkolenia finansowanie przez KFS  /Krajowy Fundusz Szkoleniowy przy PUP/

UWAGA! Pomagamy pisać wnioski.

Firma GET – SZKOLENIA  jest wpisana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie   do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00217/2017r

Opracowujemy również tematy szkoleń na indywidualne zamówienie DPS!

MIEJSCE, TERMIN, LICZBA UCZESTNIKÓW: do ustalenia  z Zamawiającym

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: do uzgodnienia

KOSZT SZKOLENIA: od 80 zł od osoby ustalany indywidualnie, w zależności od liczby uczestników, czasu trwania i zakresu tematycznego szkolenia.

W cenie szkolenia: certyfikat ukończenia szkolenia, materiały szkoleniowe, pakiety narzędzi z zakresu pracy warsztatowej terapeuty i opiekuna

ZAPISY: telefonicznie 606136970

RABAT 10% dla  DPS-ów współpracujących

PONAD 25 LAT PRAKTYKI SZKOLENIOWEJ NA TERENIE CAŁEJ POLSKI

2023 rok: 10-lecie firmy GET- SZKOLENIA

OFERTA SZKOLENIOWA  DPS  2023r “DUŻO PRAKTYKI”

 1. “PRAWA MIESZKAŃCA DOMU ORAZ KIERUNKI PROWADZONEJ TERAPII ORAZ METOD PRACY Z MIESZKAŃCAMI, W TYM W ZAKRESIE KOMUNIKACJI WSPOMAGAJĄCEJ LUB ALTERNATYWNEJ”

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 stycznia 2018r w sprawie domów pomocy społecznej ( Dz.U. poz.964 oraz z 2017r poz.224.

2. Kształtowanie umiejętności życiowych, motywacyjnych i społecznych mieszkańca DPS treningi nawyków celowej aktywności .
3. Kierunki pracy DPS metody ,formy i techniki w zakresie przestrzegania praw i zaspakajania potrzeb mieszkańca”
4. Trening umiejętności komunikacyjnych mieszkańca DPS z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających
metod porozumiewania się z mieszkańcem DPS rozporz MRPiPS z dnia 17.01.2018r NOWOŚĆ
5. Metody pracy z mieszkanńcem agresywnym werbalnie i pozawerbalnie aktywizowanie do współpracy i
współdziałania z Zespołem Terapeutyczno Opiekuńczym.
6. Jakość życia mieszkańca DPS; treningi funkcji poznawczych techniki pamięciowe oraz metody i techniki autoaktywizacji społecznej”
7. Profesjonalizm usług terapeutycznoopiekuńczych; planowanie i organizacja procesu terapeutycznoopiekuńczego.
8. Opieka paliatywna profesjonalne metody oddziaływań terapeutycznych w procesie rehabilitacji mieszkańca DPS
9. Jak konstruować Indywidualne Plany Wsparcia w świetle obowiązującego prawa?
10. Autorytet pracownika DPS; rozwój osobisty i zawodowy stres a wypalenie zawodowe
11. „RAZEM” efektywna praca zespołu Zespołu Terapeutyczno Opiekuńczego oraz innych pracowników placówki; rola,
funkcja znaczenie w zakresie programowania i planowania pracy
12. Motywowanie mieszkańca do aktywnego uczestnictwa w procesie rehabilitacji nowoczesne metody,formy i
techniki terapii” NOWOŚĆ!
13. Asertywne mechanizmy interpersonalnej komunikacji w zespole terapeutycznym oraz z mieszkańcem DPS
14. Współpraca z rodziną i opiekunami prawnymi osób niepełnosprawnych w placówkach pomocy społecznej i
placówkach terapeutycznych.
15. Dokumentowanie pracy terapeuty i opiekuna ocenianie i ewaluacja procesu terapeutycznego z elementami
superwizji. NOWOŚĆ z pakietem narzędzi
15. Superwizja a efektywny rozwój zespołu w zakresie programowania, planowania oraz zaspakajania potrzeb i
przestrzegania praw osób niepełnosprawnych
16. Kultura rozwoju organizacji DPS profesjonalizm terapeuty w zarządzaniu komunikacją na poziomie współpracy z podopiecznym oraz w Zespole Terapeutycznym.
17. Efektywny proces terapeutyczny superwizyjne zarządzanie metodyką i metodologią zorientowaną na proces terapeutycznoopiekuńczy
18. Motywacyjne mechanizmy zarządzania jakością rozwoju procesu terapeutyczno opiekuńczego.
19. Opieka paliatywna a profesjonalizm oddziaływań terapeutycznoopiekuńczych
20. Kształtowanie umiejętności życiowych, społecznych motywacyjnych osób niepełnosprawnych treningi nawyków celowej aktywności z zakresu specjalistycznych usług terapeutycznych rozporz. MPiPS z dnia 22.09.2005r
21. Wypalenie zawodowe etiologia, skutki, metody przeciwdziałania
22. Rola i zadania pracownika pierwszego kontaktu efektywna praca Zespołu Terapeutyczno Opiekuńczego w DPS
23. Jak konstruować Indywidualny Plan Wsparcia dla mieszkańca DPS rola i zadania Zespołu Terapeutyczno Opiekuńczego w zakresie diagnozy i zaspakajania potrzeb osoby niepełnosprawnej./ pakiet narzędziprzykładowe wzory/
24. Motywowanie mieszkańca do jakości życia aktywne metody, techniki, formy i treningi nawyków celowej aktywności.
25. Superwizja a efektywna metodyka pracy systemowej we współpracy z rodziną dysfunkcyjną. Nowość!
26. Stres a wypalenie zawodowe osobisty i zawodowy rozwój terapeuty.
27. Superwizyjne zarządzanie ocenianiem, motywacją oraz nowoczesną metodyką zorientowaną na proces terapeutyczny.
28. Kultura organizacyjna placówki a efektywna rola i zadania zespołu terapeutycznego a stres i wypalenie zawodowe
29. Metodyka terapii i pracy socjalnej; terapia skoncentrowana na rozwiązaniach.
30. Motywowanie do aktywności świadome i skuteczne relacje opiekuna osoby niepełnosprawnej w zakresie
komunikacji interpersonalnej.
31. Superwizyjne zarządzanie komunikacją na poziomie zespołu terapeutycznoopiekuńczego stres a wypalenie
zawodowe.
32. Efektywna komunikacja interpersonalna na poziomie zespołu terapeutycznego oraz z uczestnikiem procesu
terapeutycznoopiekuńczego.
33. Agresywny mieszkaniec skuteczność oddziaływań terapeutycznych
34. Rola terapeuty w rozwijaniu autonomii osobistej i życiowej dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi.
35. Profesjonalizm usług terapeutycznoopiekuńczych; stres a wypalenie zawodowe.
36. Diagnoza funkcjonalna mieszkańca jak metodycznie organizować i prowadzić treningi nawyków celowej aktywności. /
pakiet narzędzi NOWOŚĆ /
37. Zachowania agresywne i autoagresywne mieszkańca DPS
38. Rozwój osobisty i zawodowy terapeuty opiekuna zlementami superwizji; stres a wypalenie zawodowe NOWOŚĆ
39. Rehabilitacja osób dorosłych z niepełnosprawnością sprzężoną; autyzm spektrum autyzmu a zespół aspergera.
40. Profesjonalna obsługa trudnego mieszkańca oraz asertywność w pracy pracowników pomocy społecznej.
41. INDYWIDUALNY PROCES WSPIERAJĄCY W ZESPOLE PRACOWNICZYM W CZASACH PANDEMII .NOWOŚĆ
42. ASYSTENT RODZINY ORGANIZACJA STANOWISKA PRACY, DOKUMENTACJA, PLANY PRACY, OCENY OKRESOWE.
43. MOTYWOWANIE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ DO AKTYWNOŚCI WŁASNEJ W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI ŻYCIOWO SPOŁECZNYCH.
44. ZACHOWANIA AGRESYWNE I AUTOAGRESYWNE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ STRES I WYPALENIE ZAWODOWE PRACOWNIKA POMOCY SPOŁECZNEJ
45. BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE PRACOWNIKA SOCJALNEGO W ZAKRESIE JAKOŚCI ŻYCIA ROZWÓJ OSOBISTY I ZAWODOWY NOWOŚĆ!
46. Zdrowy styl życia mieszkańca DPS , a umiejętności i aktywności komunikacyjne w izolacji pandemicznej.
47. Rekomendacje organizacyjno społeczne DPS w pandemii izolacja a zakres aktywności komunikacyjnych mieszkańców.
48. KOMUNIKACJA NIEWERBALNA W RELACJACH INTERPERSONALNYCH

 

Prowadzimy szkolenia o zasięgu ogólnopolskim

PROWADZIMY SZKOLENIA ONLINE; WYBRANE SZKOLENIA NA PLATFORMIE STRONY WWW (zakładka Szkolenia Online)

PROWADZIMY SZKOLENIA DLA GRUP PRACOWNICZYCH Z WYKORZYSTANIEM  DOSTĘPNYCH KOMUNIKATORÓW INTERNETOWYCH

   ORGANIZUJEMY WEBINARY – DORADZTWO

PONAD 25 LAT PRAKTYKI SZKOLENIOWEJ DLA PLACÓWEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TYM DLA DPS

                              DUŻO PRAKTYKI! – TYSIĄCE PRZEPROWADZONYCH SZKOLEŃ

                       ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

ZAPISY: telefonicznie 606136970