REGULAMIN SZKOLEŃ ONLINE

 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.Regulamin sporządzono na podstawie art.8 ust.1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 Nr 144,poz.1204 z późn.zm i GET-SZKOLENIA Grupa Edukatorów Trenerów Elżbieta Gadomska z siedzibą 01-466 Warszawa ul. Powstańców Śląskich 85 lok.72 NIP: 7581437534

2.Regulamin określa rodzaje i warunki świadczenia usług i zasobów udostępnianych za pomocą sieci Internet  przez GET-SZKOLENIA zwanego dalej „SZKOLENIA ONLINE”

3.Dokonanie rejestracji na „SZKOLENIA ONLINE” i korzystanie  z jej zasobów  jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu.

5.Użytkownik oraz uczestnik szkolenia powinien zapoznać się z regulaminem i przestrzegać jego postanowień.

 

§2

1.Regulamin – to dokument zwany regulaminem  z dnia 18.lipca 2002r art.8 ust.1Ustawy (Dz.U.2002 Nr 144, poz.1204 z późn.zm

2.Organizator szkolenia:  GET-SZKOLENIA Grupa Edukatorów Trenerów Elżbieta Gadomska z siedzibą 01-466 Warszawa ul. Powstańców Śląskich 85 lok.72 NIP: 7581437534

3.Użytkownik: przedsiębiorca czyli osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą a także jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, lub osoba prawna, której przepisy przyznają zdolność prawna do zakupu szkolenia online.

4.Szkolenie : wybrany kurs do którego oferowany jest zakup dostępu na Stronie internetowej.

5.Szkolenia Online:  system informatyczny, który za pomocą Strony internetowej umożliwia przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu dostęp do zasobów edukacyjnych chronionych hasłem i loginem.

6.Strona internetowa ; strona internetowa  www.get-szkolenia.pl

7.Umowa; zakup dostępu

8.Strona umowy: użytkownik

9.Rejestracja Użytkownika Szkolenia; proces umożliwiający dostęp do zasobów „Szkolenia Online” oraz materiałów szkoleniowych

 

§3

Warunki techniczne

 

1.Do korzystania ze SZKOLEŃ ONLINE” niezbędny jest:

– komputer ze stałym dostępem do internetu

–  możliwość korzystania  z aktualnych wersji przeglądarek internetowych.

 

§4

Zakup szkolenia

1.W celu dokonania zamówienia Użytkownik rejestruje się na Stronie Internetowej by uzyskać dostęp do szkolenia zgodnie z wymaganiami systemu informatycznego.

2.Wybrać sposób płatności

3.Dokonać zakupu szkolenia

4.Ceny szkoleń podane na „SZKOLENIA ONLINE” na Stronie internetowej

5.Umowa jest równoznaczna ze z czynnością dokonania zapłaty za szkolenie.

  1. Po dokonaniu zapłaty za szkolenie następuje realizacja zamówienia, która polega na uzyskaniu dostępu do szkolenia za pomocą kodu dostępu – loginu i hasła

7.Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktur VAT  i innych dokumentów w formie elektronicznej na wskazany adres email lub adres siedziby lub miejsca zamieszkania .

§5

Dane osobowe

1.Dokonując zamówienia i zakupu szkolenia użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie w bazie Organizatora Szkolenia swoich Danych w celu ich przetworzenia dla potrzeb realizacji szkolenia.

2.Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych  dane są chronione i uniemożliwiają dostęp do nich osób trzecich.

3.Uzytkownik ma prawo wglądu oraz poprawiania swoich Danych osobowych .

 

§6

Odpowiedzialność

1.Z przyczyn niezależnych od Organizatora Szkolenia , za niedostarczenie e-maila z informacjami dotyczącymi realizacji zamówienia  Organizator Szkolenia nie ponosi odpowiedzialności.

2.Organizator Szkolenia nie ponosi odpowiedzialności za błędy w zakresie obsługi zamówienia.

3.W przypadku transakcji dokonanych przez osoby trzecie- nieuprawnione na skutek braku zachowania ostrożności przez Użytkownika szkolenia przy posługiwaniu się loginem i hasłem dostępu Organizator szkolenia nie ponosi odpowiedzialności.

 

§7

1.Kupujący ma prawo do rozwiązania umowy , co jest równoznaczne z usunięciem dla niego  konta.

2.Rozwiązanie umowy z Organizatorem szkolenia nie  zwalnia użytkownika z obowiązku pokrycia kosztów szkolenia.

3.Do rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora szkolenia.

4.Regulamimn wchodzi w życie z dniem 11.05,2020r

 

§8

Prawa autorskie

 

1.Wszystkie materiały filmy, materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną twórcy , są chronione prawem autorskim i  objęte ochroną prawną.

2.Wszystkie materiały nie mogą być powielane, udostępniane i rozpowszechniane bez pisemnej zgody Organizatora Szkoleń.