OFERTA SZKOLENIOWA “DUŻO PRAKTYKI”

DLA PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH

UWAGA PROMOCJA !!!

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PRZEPROWADZENIA 2 SZKOLEŃ TEMATYCZNYCH W  CIĄGU JEDNEGO DNIA – 2 certyfikaty, 2 teczki materiałów szkoleniowych wraz z pakietem narzędzi metodycznych; koszt szkolenia znacznie tańszy.

POZWALA TO ZNACZNIE OBNIŻYĆ KOSZT SZKOLENIA

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

elzbietagadomska@get-szkolenia.pl  tel: 606136970

 

Firma Szkoleniowa GET – SZKOLENIA Grupa Edukatorów Trenerów Elżbieta Gadomska proponuje poniżej poszerzoną OFERTĘ PROGRAMOWĄ 2023r, „DUŻO PRAKTYKI” uzupełnioną po diagnozie potrzeb  i oczekiwań instytucji pomocy społecznej i zachęca  do organizowania szkoleń wewnętrznych w siedzibie Waszej placówki. Zapraszamy również do udziału w szkoleniach zewnętrznych  organizowanych w salach konferencyjnych na terenie całego kraju.

Wzorem lat poprzednich , zapraszamy również do uczestnictwa  w szkoleniach wyjazdowych organizowanych dla kadry kierowniczej i terapeutów.

Nadmieniamy, że realizujemy  szkolenia finansowanie przez KFS  /Krajowy Fundusz Szkoleniowy  przy PUP.

UWAGA !!! POMAGAMY W PRZYGOTOWANIU WNIOSKÓW.

Firma GET – SZKOLENIA  jest wpisana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie  do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym2.14/00161/2016.

 

OFERTA PROGRAMOWA dla PRACOWNIKÓW PLACÓWEK POMOCY SPOŁECZNEJ i RODZICÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  2023r

 

Ponad 25 LAT  PRAKTYKI SZKOLENIOWEJ  DLA PLACÓWEK  POMOCY SPOŁECZNEJ W SKALI OGÓLNOPOLSKIEJ

 

DUŻO  PRAKTYKI – DORADZTWO METODYCZNE !!!

 

Opracowujemy również tematy szkoleń na indywidualne zamówienie placówki !

 

MIEJSCE, TERMIN,  LICZBA UCZESTNIKÓW  – do  ustalenia  z Zamawiającym

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: do uzgodnienia

KOSZT SZKOLENIA: od 80 zł od osoby  ustalany indywidualnie , w zależności od liczby uczestników, czasu trwania i zakresu tematycznego szkolenia.

W cenie szkolenia: certyfikat ukończenia szkolenia, materiały szkoleniowe, pakiety narzędzi z zakresu pracy warsztatowej terapeuty i opiekuna

 

ZAPISY: telefonicznie 606136970

 

Za dotychczasową serdecznie dziękujemy

RABAT 10% dla INSTYTUCJI  współpracujących

2023 rok: 10-lecie firmy GET-SZKOLENIA

1. DIALOG MOTYWACYJNY JAKO METODA PRACY Z TRUDNYM KLIENTEM UCZESTNIKIEM PROCESU TERAPEUTYCZNEGO – NOWOŚĆ

2. Kształtowanie umiejętności życiowych, motywacyjnych i społecznych wychowanków – treningi nawyków celowej aktywności

3. Rehabilitacja wychowanków ze sprzężeniami  – autyzm-spektrum autyzmu a zespól aspergera  NOWOŚĆ z Ustawy „Za Życiem” z dnia 04.11.2016r

4. TRENING UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNYCH Z WYKORZYSTANIEM ALTERNATYWNYCH I WSPOMAGAJĄCYCH SPOSOBÓW POROZUMIEWANIA SIĘ Z OSOBAMI  Z ZABURZONĄ  KOMUNIKACJĄ WERBALNĄ   

5. JAK SKUTECZNIE ROZWIJAĆ INDYWIDUALNY SYSTEM JĘZYKOWY OSOBY DOROSŁEJ NIEPEŁNOSPRAWNEJ – PRAKTYKA WYKORZYSTANIA ALTERNATYWNYCH I WSPOMAGAJĄCYCH SPOSOBÓW KOMUNIKACJI

6. Terapia zajęciowa; profesjonalne metody oddziaływań  terapeutycznych w procesie rehabilitacji.

7. Diagnoza funkcjonalna wychowanka – jak metodycznie organizować i prowadzić treningi nawyków celowej aktywności. / pakiet narzędzi NOWOŚĆ /

8. Motywowanie uczestników do aktywnego udziału w procesie opiekuńczo-wychowawczym – nowoczesne metody, techniki  i formy terapii NOWOŚĆ8.Jak konstruować  Indywidualne Programy i Plany Terapeutyczne? – w świetle obowiązującego prawa.

9. Opiekun osoby niepełnosprawnej – rola, zadania, funkcja, autorytet.

10. “RAZEM” – efektywna praca zespołu Stałego  Zespołu  oraz innych pracowników placówki; rola, funkcja znaczenie w zakresie programowania i planowania pracy terapeutycznej

11. Przestrzeganie praw wychowanków oraz zaspakajanie potrzeb uczestników procesu  terapeutycznego – skuteczność oddziaływań terapeutycznych

12. Motywowanie uczestników procesy terapeutycznego do aktywnego udziału w procesie opiekuńczo-wychowawczym– nowoczesne metody, techniki  i formy terapii NOWOŚĆ

13. Asertywne mechanizmy interpersonalnej komunikacji  w zespole terapeutycznym oraz z wychowankiem.

14. Współpraca z rodziną i opiekunami prawnymi osób  niepełnosprawnych w placówkach pomocy społecznej i placówkach terapeutycznych.

15. Dokumentowanie pracy terapeuty – ocenianie i ewaluacja procesu terapeutycznego z elementami superwizji. NOWOŚĆ – z pakietem narzędzi

16. Superwizja a efektywny rozwój zespołu  w zakresie programowania, planowania Indywidualnego Planu Pracy  oraz zaspakajania potrzeb i przestrzegania praw wychowanka.

17. Kultura rozwoju procesu terapeutycznego – profesjonalizm terapeuty w zarządzaniu komunikacją na poziomie współpracy z wychowankiem  oraz w stałym Zespole.

18. Efektywny proces terapeutyczny – superwizyjne  zarządzanie  metodyką i metodologią zorientowaną na proces terapeutyczny.

19. Motywacyjne mechanizmy zarządzania jakością rozwoju procesu opiekuńczo-wychowawczego.

20. Modelowanie zachowań społecznych wychowanka- budowanie autonomii życiowej

21. Autorytet opiekuna – wychowawcy; rozwój osobisty i kompetencje wychowawcze.                                    

22. Jak pomóc sobie w sytuacjach trudnych w opiece nad osobami niepełnosprawnymi

23. Świat wychowanka – umiejętności i aktywności własne w kształtowaniu  osobistych nawyków i zachowań  życiowo-społecznych.

24. Superwizyjne zarządzanie ocenianiem, motywacją oraz nowoczesną metodyką zorientowaną na proces terapeutyczny.

25. Kultura organizacyjna placówki a efektywna rola i zadania stałego zespołu a stres i wypalenie zawodowe.

26. Motywowanie do aktywności – świadome i skuteczne relacje opiekuna – wychowawcy w zakresie komunikacji interpersonalnej.

27. Superwizyjne zarządzanie komunikacją na poziomie zespołu terapeutyczno-opiekuńczego – stres a wypalenie zawodowe .

28. Efektywna  komunikacja interpersonalna  na poziomie zespołu terapeutycznego oraz z wychowankiem

29. Agresywny uczestnik terapii – skuteczność oddziaływań terapeutyczno-opiekuńczych

30. Rola terapeuty w rozwijaniu autonomii osobistej i życiowej dorosłych osób z zaburzeniami emocjonalnymi.

31. Profesjonalizm usług terapeutycznych; stres a wypalenie zawodowe.

32. Zachowania agresywne i autoagresywne wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej.

33. Rozwój osobisty i zawodowy terapeuty z elementami superwizji; stres a wypalenie zawodowe NOWOŚĆ

34. KIERUNKI PRACY Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej; METODY I FORMY  W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA PRAW I ZASPAKAJANIA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

35. MOTYWOWANIE WYCHOWANKA DO AKTYWNOŚCI WŁASNEJ W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI ŻYCIOWO – SPOŁECZNYCH.

36. ZACHOWANIA AGRESYWNE I AUTOAGRESYWNE OSOBY WYCHOWANKA – STRES I WYPALENIE ZAWODOWE PRACOWNIKA POMOCY SPOŁECZNEJ

37. PROFESJONALIZM USŁUG TERAPEUTY;  PSYCHOSPOŁECZNE ASPEKTY STRESU I WYPALENIA ZAWODOWEGO W CZASIE  PANDEMII

38. Potrzeby osób niepełnosprawnych a umiejętności opiekuńczo – wychowawcze opiekuna i wychowawcy placówki

39. Postawy wychowawcze pracownika pomocy społecznej i ich wpływ na rozwój wychowanków pomocy społecznej

40. Kształtowanie umiejętności społecznych i nawyków z zakresu życia codziennego.

41. Podopieczny jako pełnoprawny uczestnik życia społecznego.

42. Jak komunikować się z trudnym wychowankiem.

43. Zachowania trudne osób niepełnosprawnych – skuteczna rehabilitacja i terapia

44. Zaburzenia emocjonalne a zaburzenia agresywne osób niepełnosprawnych intelektualnie.

45. Kompetencje społeczno – motywacyjne w rehabilitacji wychowanków.

46. Współpraca rodziny z placówką opiekuńczo-wychowawczą.

47. Stymulacja polisensoryczna w terapii zajęciowej wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej

48. Opiekun i wychowawca;  rola, cele, funkcja, zadania – autorytet.

49. Prawa i potrzeby wychowanka a postawy opiekuńczo-wychowawcze

50. Umiejętności życiowo-społeczne i motywacyjne osób niepełnosprawnych; treningi nawyków celowej aktywności

51. Modelowanie zachowań społecznych- budowanie autonomii życiowej

52. Autorytet wychowawcy; rozwój osobisty i kompetencje wychowawcze.

53. Jak pomóc sobie w sytuacjach trudnych w opiece nad wychowankiem.

54. KOMUNIKACJA NIEWERBALNA W RELACJACH INTERPERSONALNYCH

 

 

TEMATYKĘ szkoleń dostosowujemy do indywidualnych potrzeb i oczekiwań uczestników szkoleń RCPS, PCPR, DPS, DDPS, WTZ, SDS, OREW, ROPS, MOPS, OPS, GOPS

 

MIEJSCE, TERMIN,  LICZBA UCZESTNIKÓW – do  ustalenia  z Zamawiającym

CZAS TRWANIA SZKOLENIA – do ustalenia

KOSZT SZKOLENIA:  ustalany elastycznie , w zależności od liczby uczestników i  zakresu tematycznego szkolenia.

 

RZETELNA WIEDZA  I SPRAWDZONE UMIEJĘTNOŚCI

BOGATA TECZKA MATERIAŁÓW METODYCZNYCH 

Przygotowujemy tematy szkoleń na indywidualne zamówienie placówki.

 

PROWADZIMY SZKOLENIA ONLINE; WYBRANE SZKOLENIA NA PLATFORMIE STRONY WWW / zakładka Szkolenia Online /

 

PROWADZIMY SZKOLENIA ONLINE DLA GRUP PRACOWNICZYCH Z WYKORZYSTANIEM  DOSTĘPNYCH  KOMUNIKATORÓW INTERNETOWYCH ORAZ ORGANIZUJEMY WEBINARY – DORADZTWO

 

GET – SZKOLENIA I DORADZTWO

 Grupa Edukatorów Trenerów

 01- 466 Warszawa   ul. Powstańców Śląskich 85/72

elzbietagadomska@get-szkolenia.pl  tel: 606136970