OFERTA SZKOLENIOWA „DUŻO PRAKTYKI”

DLA PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH

UWAGA PROMOCJA !!!

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PRZEPROWADZENIA 2 SZKOLEŃ TEMATYCZNYCH W  CIĄGU JEDNEGO DNIA – 2 certyfikaty, 2 teczki materiałów szkoleniowych wraz z pakietem narzędzi metodycznych; koszt szkolenia znacznie tańszy.

POZWALA TO ZNACZNIE OBNIŻYĆ KOSZT SZKOLENIA

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

elzbietagadomska@get-szkolenia.pl  tel: 606136970

 

Firma Szkoleniowa GET – SZKOLENIA Grupa Edukatorów Trenerów Elżbieta Gadomska proponuje poniżej poszerzoną OFERTĘ PROGRAMOWĄ 2024r, „DUŻO PRAKTYKI” uzupełnioną po diagnozie potrzeb  i oczekiwań instytucji pomocy społecznej i zachęca  do organizowania szkoleń wewnętrznych w siedzibie Waszej placówki. Zapraszamy również do udziału w szkoleniach zewnętrznych  organizowanych w salach konferencyjnych na terenie całego kraju.

Wzorem lat poprzednich, zapraszamy również do uczestnictwa  w szkoleniach wyjazdowych organizowanych dla kadry kierowniczej i terapeutów.

Nadmieniamy, że realizujemy  szkolenia finansowanie przez KFS  /Krajowy Fundusz Szkoleniowy  przy PUP.

UWAGA !!! POMAGAMY W PRZYGOTOWANIU WNIOSKÓW.

Firma GET – SZKOLENIA  jest wpisana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie  do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym2.14/00161/2016.

 

OFERTA PROGRAMOWA dla PRACOWNIKÓW PLACÓWEK POMOCY SPOŁECZNEJ i RODZICÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  2024r

 

Ponad 25 LAT  PRAKTYKI SZKOLENIOWEJ  DLA PLACÓWEK  POMOCY SPOŁECZNEJ W SKALI OGÓLNOPOLSKIEJ

 

DUŻO  PRAKTYKI – DORADZTWO METODYCZNE !!!

 

Opracowujemy również tematy szkoleń na indywidualne zamówienie placówki !

 

MIEJSCE, TERMIN,  LICZBA UCZESTNIKÓW  – do  ustalenia  z Zamawiającym

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: do uzgodnienia

KOSZT SZKOLENIA: od 80 zł od osoby  ustalany indywidualnie , w zależności od liczby uczestników, czasu trwania i zakresu tematycznego szkolenia.

W cenie szkolenia: certyfikat ukończenia szkolenia, materiały szkoleniowe, pakiety narzędzi z zakresu pracy warsztatowej terapeuty i opiekuna

 

ZAPISY: telefonicznie 606136970

 

Za dotychczasową serdecznie dziękujemy

RABAT 10% dla INSTYTUCJI  współpracujących

1.„KULTURA ORGANIZACYJNA INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ – SUPERWIZYJNE ZARZĄDZANIE PROCESEM OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYM

2.”TRUDNE POSTAWY I ZACHOWANIA WYCHOWANKA; PROFESJONALNE METODY, FORMY I TECHNIKI WYCHOWAWCZE Z ZASTOSOWANIEM METODY DIALOGU MOTYWUJĄCEGO”

3.”DIALOG MOTYWACYJNY JAKO METODA PRACY Z TRUDNYM KLIENTEM  – UCZESTNIKIEM PROCESU TERAPEUTYCZNEGO” NOWOŚĆ

4.Kształtowanie umiejętności życiowych, motywacyjnych i społecznych wychowanków – treningi nawyków celowej aktywności

5.Rehabilitacja wychowanków ze sprzężeniami  – autyzm-spektrum autyzmu a zespól aspergera  NOWOŚĆ z Ustawy „Za Życiem” z dnia 04.11.2016r

6.TRENING UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNYCH Z WYKORZYSTANIEM ALTERNATYWNYCH I WSPOMAGAJĄCYCH SPOSOBÓW POROZUMIEWANIA SIĘ Z OSOBAMI  Z ZABURZONĄ  KOMUNIKACJĄ WERBALNĄ

7.JAK SKUTECZNIE ROZWIJAĆ INDYWIDUALNY SYSTEM JĘZYKOWY OSOBY DOROSŁEJ NIEPEŁNOSPRAWNEJ – PRAKTYKA WYKORZYSTANIA ALTERNATYWNYCH I WSPOMAGAJĄCYCH SPOSOBÓW KOMUNIKACJI

8.Terapia zajęciowa; profesjonalne metody oddziaływań  terapeutycznych w procesie rehabilitacji.

9 .Diagnoza funkcjonalna wychowanka – jak metodycznie organizować i prowadzić treningi nawyków celowej aktywności. / pakiet narzędzi NOWOŚĆ /

10.Motywowanie uczestników do aktywnego udziału w procesie opiekuńczo-wychowawczym– nowoczesne metody, techniki  i formy terapii NOWOŚĆ8.Jak konstruować  Indywidualne Programy i Plany Terapeutyczne? – w świetle obowiązującego prawa.

11.Opiekun osoby niepełnosprawnej” – rola, zadania, funkcja, autorytet.

12 „RAZEM” – efektywna praca zespołu Stałego  Zespołu  oraz innych pracowników placówki; rola, funkcja znaczenie w zakresie programowania i planowania pracy terapeutycznej

13.Przestrzeganie praw wychowanków oraz zaspakajanie potrzeb uczestników procesu  terapeutycznego – skuteczność oddziaływań terapeutycznych

14.Motywowanie uczestników procesy terapeutycznego do aktywnego udziału w procesie opiekuńczo-wychowawczym– nowoczesne metody, techniki  i formy terapii NOWOŚĆ

15. Asertywne mechanizmy interpersonalnej komunikacji  w zespole terapeutycznym oraz z wychowankiem.

16.Współpraca z rodziną i opiekunami prawnymi osób  niepełnosprawnych w placówkach pomocy społecznej i placówkach terapeutycznych.

17.Dokumentowanie pracy wychowawcy – ocenianie i ewaluacja procesu opiekuńczo -wychowawczego z elementami superwizji. NOWOŚĆ – z pakietem narzędzi

18.Superwizja a efektywny rozwój zespołu  w zakresie programowania, planowania Indywidualnego Planu Pracy  oraz zaspakajania potrzeb i przestrzegania praw wychowanka.

19.Kultura rozwoju procesu terapeutycznego – profesjonalizm terapeuty w zarządzaniu komunikacją na poziomie współpracy z wychowankiem  oraz w stałym Zespole.

20.Efektywny proces terapeutyczny – superwizyjne  zarządzanie  metodyką i metodologią zorientowaną na proces terapeutyczny.

21.Motywacyjne mechanizmy zarządzania jakością rozwoju procesu opiekuńczo-wychowawczego.

22.Modelowanie zachowań społecznych wychowanka- budowanie autonomii życiowe.

23.Autorytet opiekuna – wychowawcy; rozwój osobisty i kompetencje wychowawcze.

24.Jak pomóc sobie w sytuacjach trudnych w opiece nad osobami niepełnosprawnymi

25.Świat wychowanka – umiejętności i aktywności własne w kształtowaniu  osobistych nawyków i zachowań  życiowo-społecznych.

26.Superwizyjne zarządzanie ocenianiem, motywacją oraz nowoczesną metodyką zorientowaną na proces terapeutyczny.

27.Kultura organizacyjna placówki a efektywna rola i zadania stałego zespołu a stres i wypalenie zawodowe.

28.Motywowanie do aktywności – świadome i skuteczne relacje opiekuna – wychowawcy w zakresie komunikacji interpersonalnej.

29.Superwizyjne zarządzanie komunikacją na poziomie zespołu terapeutyczno-opiekuńczego – stres a wypalenie zawodowe .

30.Efektywna  komunikacja interpersonalna  na poziomie zespołu terapeutycznego oraz z wychowankiem

31.Agresywny uczestnik terapii – skuteczność oddziaływań terapeutyczno-opiekuńczych

32.Rola terapeuty w rozwijaniu autonomii osobistej i życiowej dorosłych osób z zaburzeniami emocjonalnymi.

33. Profesjonalizm usług terapeutycznych; stres a wypalenie zawodowe.

34.Zachowania agresywne i autoagresywne wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej.

35.Rozwój osobisty i zawodowy terapeuty z elementami superwizji; stres a wypalenie zawodowe NOWOŚĆ

36.KIERUNKI PRACY Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ; METODY I FORMY  W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA PRAW I ZASPAKAJANIA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

37.MOTYWOWANIE WYCHOWANKA DO AKTYWNOŚCI WŁASNEJ W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI ŻYCIOWO – SPOŁECZNYCH.

38.ZACHOWANIA AGRESYWNE I AUTOAGRESYWNE OSOBY WYCHOWANKA – STRES I WYPALENIE ZAWODOWE PRACOWNIKA POMOCY SPOŁECZNEJ

39.PROFESJONALIZM USŁUG TERAPEUTY; PSYCHOSPOŁECZNE ASPEKTY STRESU I WYPALENIA ZAWODOWEGO W CZASIE  PANDEMII

40.Potrzeby osób niepełnosprawnych a umiejętności opiekuńczo – wychowawcze opiekuna i wychowawcy placówki

41.Postawy wychowawcze pracownika pomocy społecznej i ich wpływ na rozwój wychowanków pomocy społecznej

42.Kształtowanie umiejętności społecznych i nawyków z zakresu życia codziennego.

43.Podopieczny jako pełnoprawny uczestnik życia społecznego.

44.Jak komunikować się z trudnym wychowankiem.

45.Zachowania trudne osób niepełnosprawnych – skuteczna rehabilitacja i terapia

46.Zaburzenia emocjonalne a zaburzenia agresywne osób niepełnosprawnych intelektualnie.

47.Kompetencje społeczno – motywacyjne w rehabilitacji wychowanków.

48.Współpraca rodziny z placówką opiekuńczo-wychowawczą.

49.Stymulacja polisensoryczna w terapii zajęciowej wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej

50.Opiekun i wychowawca;  rola, cele, funkcja, zadania – autorytet.

51.Prawa i potrzeby wychowanka a postawy opiekuńczo-wychowawcze

52.Umiejętności życiowo-społeczne i motywacyjne osób niepełnosprawnych; treningi nawyków celowej aktywności

53.Modelowanie zachowań społecznych- budowanie autonomii życiowej

54.Autorytet wychowawcy; rozwój osobisty i kompetencje wychowawcze.

55.Jak pomóc sobie w sytuacjach trudnych w opiece nad wychowankiem.

56. KOMUNIKACJA NIEWERBALNA W RELACJACH INTERPERSONALNYCH

 

 

TEMATYKĘ szkoleń dostosowujemy do indywidualnych potrzeb i oczekiwań uczestników szkoleń RCPS, PCPR, DPS, DDPS, WTZ, SDS, OREW, ROPS, MOPS, OPS, GOPS

 

MIEJSCE, TERMIN,  LICZBA UCZESTNIKÓW – do  ustalenia  z Zamawiającym

CZAS TRWANIA SZKOLENIA – do ustalenia

KOSZT SZKOLENIA:  ustalany elastycznie , w zależności od liczby uczestników i  zakresu tematycznego szkolenia.

 

RZETELNA WIEDZA  I SPRAWDZONE UMIEJĘTNOŚCI

BOGATA TECZKA MATERIAŁÓW METODYCZNYCH 

Przygotowujemy tematy szkoleń na indywidualne zamówienie placówki.

 

PROWADZIMY SZKOLENIA ONLINE; WYBRANE SZKOLENIA NA PLATFORMIE STRONY WWW / zakładka Szkolenia Online /

 

PROWADZIMY SZKOLENIA ONLINE DLA GRUP PRACOWNICZYCH Z WYKORZYSTANIEM  DOSTĘPNYCH  KOMUNIKATORÓW INTERNETOWYCH ORAZ ORGANIZUJEMY WEBINARY – DORADZTWO

 

GET – SZKOLENIA I DORADZTWO

 Grupa Edukatorów Trenerów

 01- 466 Warszawa   ul. Powstańców Śląskich 85/72

elzbietagadomska@get-szkolenia.pl  tel: 606136970